Geen voorrang meer voor statushouders?

24 mei 2024

Pascale van der Wekken

Het kan verkeren. Eerst werden gemeenten verplicht om bij de toewijzing van sociale huurwoningen voorrang te geven aan statushouders. Vervolgens werd het een bevoegdheid, en nu dreigt zelfs een verbod. In het Hoofdlijnenakkoord van PVV, VVD, NSC en BBB staat namelijk het voornemen om: “van de Huisvestingswet af te wijken door een verbod in te stellen op het geven van voorrang bij de toewijzing van sociale huurwoningen aan statushouders op grond van het feit dat zij statushouders zijn.”

Er zijn natuurlijk nog een hoop mitsen en maren te plaatsen bij dit voornemen. Zo gaat niet het kabinet maar het parlement over de Huisvestingswet, en moet nog maar blijken of zo’n verbod stand zou houden bij de rechter. De morele kant van het verhaal laat ik dan nog buiten beschouwing. Maar stel dat de vier partijen erin slagen om dit voornemen te verwezenlijken, wat zou dat dan voor de gemeente kunnen betekenen?

Een eerste mogelijkheid is dat de gemeente moet zorgen voor meer opvangplaatsen, waar statushouders de wachttijd voor een sociale huurwoning kunnen overbruggen. Maar dat is met deze coalitie niet het meest waarschijnlijke scenario.

Een verbod in de Huisvestingswet zou betekenen dat de gemeente woningcorporaties niet meer kan dwingen om voorrang te geven aan statushouders. Maar corporaties zouden dit (met steun van hun huurdersorganisaties) nog wel uit eigen beweging kunnen blijven doen. Hun bevoegdheden zijn immers niet in de Huisvestingswet geregeld, maar in de Woningwet. De positie van statushouders op de lokale woningmarkt zou in dat geval sterk afhankelijk worden van het beleid van de plaatselijke corporatie(s), en de ene gemeente zou waarschijnlijk meer statushouders aantrekken en huisvesten dan de andere.

En als corporaties de urgente huisvestingsbehoefte van statushouders niet oppakken, wie doet het dan? Springen malafide particuliere verhuurders in dit gat, dan brengt dat waarschijnlijk weer extra uitdagingen met zich mee voor de gemeentelijke handhaving van de Wet goed verhuurderschap en de Wet betaalbare huur.

Of worden statushouders straks massaal dakloos? Dan stroomt een deel van die groep via de maatschappelijke opvang mogelijk alsnog met voorrang door naar een sociale huurwoning. In het Hoofdlijnenakkoord staat immers niet dat statushouders onder geen beding voorrang mogen krijgen, alleen dat dat niet op grond van hun verblijfstatus mag gebeuren. Ondertussen is een verblijf in de maatschappelijke opvang niet alleen een ingrijpende ervaring voor de direct betrokkenen, maar ook een grote kostenpost voor de gemeente.

Kortom, een verbod op het met voorrang huisvesten van statushouders zou een hoop ongewenste maatschappelijke gevolgen kunnen hebben. Het Hoofdlijnenakkoord maakt ook niet duidelijk of de taakstelling per gemeente blijft. Daarnaast is er spanning tussen de door de vier partijen beoogde besparing op de overheidsuitgaven, en de extra druk die een voorrangsverbod waarschijnlijk zou leggen op het sociale- en veiligheidsdomein binnen de gemeentelijke organisatie.

In de Leergang Woonbeleid bekijken we vraagstukken zoals dit niet uitsluitend door een volkshuisvestingsbril, maar in samenhang met andere domeinen binnen de gemeentelijke organisatie en de verschillende onderdelen van de prestatieafspraken met woningcorporaties en huurdersorganisaties.

Leer verder kijken en meld je aan. De najaarseditie start op 5 september en gaat zeker door! Aanmelden voor deze editie kan nog tot 1 augustus 2024.

24 mei 2024

Geen voorrang meer voor statushouders?

Het kan verkeren. Eerst werden gemeenten verplicht om bij de toewijzing van sociale huurwoningen voorrang te geven aan statushouders. Vervolgens werd het een bevoegdheid, en nu dreigt zelfs een verbod. In het Hoofdlijnenakkoord van PVV, VVD, NSC en BBB staat namelijk het voornemen om: “van de Huisvestingswet af te wijken door een verbod in te stellen op het geven van voorrang bij de toewijzing van sociale huurwoningen aan statushouders op grond van het feit dat zij statushouders zijn.”

21 februari 2024

De Wet betaalbare huur: komt 'ie er of komt 'ie er niet?

Binnenkort buigt de Tweede Kamer zich over de Wet betaalbare huur. De formerende partijen hebben al laten weten er niets in te zien, en volgens sommige particuliere verhuurders zou deze wet de doodsteek zijn voor de vrije huursector. Mede door deze negatieve beeldvorming is het nog erg onzeker of de Wet betaalbare huur er komt. De uitkomst van dit proces is -behalve voor de verhuurders- vooral van belang voor de vele woningzoekenden die niet (meer) in aanmerking komen voor sociale huur, maar ook (nog) niet kunnen of willen kopen.

02 februari 2024

Bouwen voor starters of voor doorstromers?

De provincie Zuid-Holland wil niet meer meewerken aan woningbouwplannen met te veel dure woningen. Als er in een project te veel dure woningen of te weinig sociale huurwoningen zitten, moet dat elders binnen de gemeente of de regio worden gecompenseerd. De provincie geeft als argument voor deze maatregel dat er een grote behoefte is aan betaalbare woningen.

Bij gemeentebesturen zie je vaak dezelfde reflex: we hebben te weinig woningen voor starters, dus moeten we die bouwen. Toch is dat niet altijd de beste strategie.

18 januari 2024

De huisvestingsverordening - balanceren tussen willen en mogen

De Huisvestingswet 2014 geeft de gemeenteraad bevoegdheden om te sturen op veranderingen in de bestaande woningvoorraad en de toewijzing van goedkope woningen aan specifieke groepen woningzoekenden. Wat goedkoop is, mag de gemeenteraad zelf onderbouwen en kan per gemeente verschillen.

Deze website is beveiligd d.m.v. reCAPTCHA. De Google Privacy Policy en Terms of Service zijn van toepassing.